I Simposi Internacional d’Arqueologia: El Born CC: Barcelona 1700. Descobrint el jaciment del Born. Arqueologia, Tecnologia i Patrimoni

Els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2015 se celebrarà a Barcelona el 1r Simposi Internacional d’Arqueologia: “El Born CC: Barcelona 1700. Descobrint el jaciment del Born. Arqueologia, Tecnologia i Patrimoni”, organitzat pel Born Centre Cultural.

Aquest simposi te l’objectiu d’establir un espai de diàleg, aprenentatge i confluència entre centres patrimonials que disposen de jaciments arqueològics anàlegs al del Born en multitud d’aspectes. També es vol presentar les possibilitats d’interpretació que ofereix el jaciment arqueològic del Born, un dels jaciments museïtzats més grans d’Europa, amb restes que abasten diferents períodes històrics que van des de l’Alt Imperi romà fins l’any 1717 aproximadament, a partir d’una nova aplicació per a tauletes i telèfons mòbils.

Font de Balàfia

Font de Balàfia Font de Balàfia

Situació:
Coordenades UTM ETRS89: X:368902 Y:4321771
Vénda de Balàfia de Dalt, terme municipal de Sant Joan de Labritja
Codi BIC: 7050-2-56-0-3010

La font va ser declarada com a Bé d’Interès Cultural (BIC), amb la tipologia de lloc d’interès etnològic (BOIB núm 140, de 25 de setembre de 2010). La declaració abasta la font amb la seua capella completa, tota la placeta amb les restes de murs antics soterrats i la galeria subterrània de comunicació entre la font i el safareig principal, a més, de la gran pica d’abeurada. Atès que constitueix una unitat tipològica i estètica, la declaració inclou els murs tradicionals de pedra seca que delimiten la placeta i, per ser part vital en el sistema irrigat original, el safareig i la bassa de distribució del reg. La declaració inclou un entorn de protecció consistent en un cercle de setanta metres de radi, amb centre coincident amb el punt mitjà de la font de Balàfia, que no només garanteix la protecció d’un entorn mínim de terreny tradicional al voltant del BIC, sinó que busca garantir un enllaç, sense buits, amb l’entorn de protecció del mateix poblat fortificat de Balàfia, que és de 200 metres.

La font, a la qual s’hi arriba per un camí empedrat, té una capella artificial connectada a un bell mur de marge del tot tradicional i fet de pedra del lloc, col·locada en sec. La font té una estreta galeria, coberta amb dues fileres de pedra irregular del lloc, col·locades en sentit triangular; els seus laterals també són de pedra d’aquesta mena. Aquesta conducció d’aigua, després d’haver travessat el camí i la placeta i dibuixat alguns angles en el seu trajecte, comunica amb un safareig que queda al costat de llevant de la placeta on hi ha la font. Arrambada a la cara de llevant del safareig, prop del seu angle SE, hi ha una altra bassa artificial, sensiblement més petita i també feta de pedres irregulars i mescla. Davant la font –darrerament, sobre el fonament d’un dels murs oblics primitius ja esmentats-, s’hi situa una bella pica de pedra calcària de perfil cònic. És la pica d’abeurada per a animals. Aquesta pica en realitat podria haver estat originalment un molí d’olives –concretament, el mortarium del que els llatins anomenaren trapetum – d’època tardopúnica o altimperial romana, reemprat com a pica, encara que la realitat és que la pedra està tan repicada i retocada que aquesta possibilitat, ben demostrada en molts altres pous i fonts d’Eivissa, resulta aquí mala de confirmar.

El Consell d’Eivissa aprova una línia de subvencions per a manteniment de cases pageses

Consell d'EivissaEl Consell Executiu ha aprovat la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses antigues d’Eivissa. Es tracta de cases pageses amb una antiguitat igual o superior a 1956, amb la condició de presentar un bon estat de conservació en general i, sobretot, de no haver estat sotmeses a reformes o transformacions en posterioritat als anys 50 que hagin malmès els seus valors patrimonials de manera significativa. Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni i garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials. La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 300.000 euros.

Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni sota dos eixos principals: el primer, ser un ajut directe de caire econòmic ja que la finalitat és ajudar als propietaris d’aquests immobles amb les despeses de conservació patrimonial, i el segon, ser una mesura encaminada a garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials.

Són subvencionables els estudis arqueològics necessaris per a portar a terme la intervenció projectada, feines de manteniment (emblanquinat amb calç, almànguena, blavet…), reparació d’espellats o escrostats dels referits dels murs amb morters de calç, reposició i reparació dels redons o part superior dels murs i dels canalons de desguàs i de les canonades que porten l’aigua a la cisterna, reparació i almanguenat de la cisterna o cisternes de la casa, manteniment dels elements de fusta de la casa (portes, finestres, barreres, reixats, baranes, arrambadors, etc.) i altres que puguin considerar-se a criteri de la comissió avaluadora. També es preveu l’ajuda a l’eliminació o substitució d’intervencions no adients o dels seus efectes, en el cas de ser reversibles. L’import màxim de les ajudes individuals serà de 25.000 euros i, excepcionalment, de 35.000 euros en els casos de substitucions de cobertes que impliquin projecte i llicència d’obra major, atès l’increment de despeses que suposa aquest fet. En qualsevol cas, les obres només se subvencionaran amb un màxim d’un 50 % del pressupost total sol·licitat i previst per a l’execució de les obres i el manteniment o la recuperació del bé immoble.

El Consell edita quatre partitures corals recuperades pels investigadors del Grup de Recerca Musical

Consell d'EivissaLa consellera de Cultura, Pepita Costa, ha presentat l’edició de quatre obres que han estat recuperades pel Grup de Recerca Musical impulsat pel Consell Insular d’Eivissa. Es tracta de quatre obres corals: ‘Himne a Eivissa per Escolars’, de Prudenci Alcon Mateu; ‘Eivissenca. Himne a Eivissa’ i ‘Himne a Sant Jordi’, de Manuel Marí Seguí, i ‘Roqueta sa meua roca’, de Joan Gamisans Arabí.

La consellera ha destacat que, quan es va formar aquest grup de treball, es va considerar que era prioritari “recuperar aquelles obres d’autors eivissencs o composades a Eivissa, i que estan en perill de desaparició i que no s’interpreten”. En aquesta primera etapa, les partitures recuperades procedeixen de l’arxiu de Joan Antoni Torres Planells i una d’elles al Patronat Municipal de Música d’Eivissa. “L’objectiu és col·laborar amb arxius públics o privats per recuperar aquestes partitures”, ha explicat la consellera.

Joan Antoni Torres ha explicat que l’himne a Eivissa de Marí Seguí és el més antic que es coneix. Data de l’any 1917 i estava composat per quatre veus masculines. En l’edició, realitzada pel compositor Adolfo Villalonga, s’ha adaptat a quatre veus mixtes, donat que és la formació més comú actualment en les corals.

Torres ha recordat que la música civil va començar a Eivissa en 1884, quan va començar la seua tasca el mestre eivissenc Vicent Mayans Marí, que donava classes de piano i cant. Anteriorment, totes les referències a la música culta procedeixen de l’església.

També s’ha destacat la recuperació de ‘Roqueta, sa meua roca’. La partitura original per a coral d’aquest cant a Eivissa de Joan Gamisans ha desaparegut, però s’ha pogut refer a partir d’una partitura per banda feta pel seu deixeble, Victorí Planells, a la qual hi ha indicacions que ajuden a conèixer com era la versió coral original.

Adolfo Villalonga ha explicat que a l’hora de realitzar l’edició de les partitures ha intentat respectar al màxim la voluntat dels compositors i, a la vegada, corregir algunes errades tècniques, que ha justificat donat el caràcter autodidacta d’alguns d’aquests autors.

Les partitures editades es facilitaran a les diferents agrupacions corals d’Eivissa per a la seua interpretació.

Es poden descarredar (pdf) des de la web del Consell d’Eivissa.

La CIOTUPHA aprova la declaració de BIC de la bateria militar de sa Caleta i la nova delimitació del jaciment arqueològic

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular ha aprovat aquest matí la declaració com a Bé d’Interès Cultural de la bateria militar de sa Caleta amb la tipologia de lloc històric, i la modificació del límit septentrional de l’assentament fenici BIC, zona arqueològica, a proposta de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic (PTPHA).

La memòria de la PTPHA justifica la protecció de la bateria donat que “és la millor conservada, en el seu conjunt, de tota una sèrie d’instal·lacions paral·leles del mateix tipus, que tenien com a finalitat la defensa marítima i aèria de la ciutat d’Eivissa, entre les quals cal esmentar es Corb Marí, Cas Serres de Dalt, es Soto, s’illa Grossa, el cap Martinet, etcètera. Les seues restes materials són el testimoni palpable d’una història ja passada, que amb les exigències del seu propi temps, no feia altra que reproduir els sistemes de protecció de la ciutat des de temps immemorial. Sistemes, tots ells, històricament irrepetibles i que mereixen la seua protecció i conservació per tal de perpetuar el record i transmetre’l a les generacions futures”. La bateria antiaèria de sa Caleta va ser projectada l’any 1940 dins l’anomenat “Pla 1940” o “Pla Kindelan”, pla de fortificació de costes en el marc internacional de la Segona Guerra Mundial.

La bateria de sa Caleta mai no va entrar en acció i un cop finalitzat el conflicte mundial va passar a segon pla i la seua dotació humana, a partir dels anys 50, es va reduir a mínims, assolint més aviat funcions de manteniment de les instal·lacions. Fou definitivament abandonada per l’exèrcit l’any 1962 i se’n retiraren les peces d’artilleria. El Consell Insular d’Eivissa, paral·lelament a la declaració de BIC, ha tramitat un projecte per rehabilitar els edificis i convertir-los en el centre d’interpretació del jaciment sa Caleta. La delimitació d’aquest jaciment ha quedat ampliada respecte la declaració de BIC anterior, donat que quan es va delimitar originalment, “les excavacions es trobaven encara en curs i no es coneixia la realitat global de tota l’àrea arqueològica”, segons informa la PTPHA en el seu informe justificatiu.

D’altra banda, la CIOTUPHA ha informat favorablement la instal·lació de contenidors soterrats a diversos punts del municipi de Sant Josep, a proposta de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

En matèria d’ordenació del territori, i a proposta de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU) s’ha aprovat la declaració d’interès general al projecte de coberta per a la pista poliesportiva de Sant Agustí promogut per l’Ajuntament de Sant Josep, així com a dos projectes de línies de baixa tensió. S’ha informat favorablement 12 habitatges en sòl rústic. Sis expedients d’habitatge han quedat sobre la taula a l’espera de posteriors informes mentre que un s’ha informat desfavorablement. També s’ha donat per desistides dos sol·licituds d’habitatges en sòl rústic i una sol·licitud d’interès general.

El Consell d’Eivissa museïtzarà sa Caleta

Aquest dimarts, la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni, Pepita Costa, ha presentat l’avantprojecte de museïtzació del jaciment arqueològic sa Caleta, inclòs dins el conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ho ha fet acompanyada director de l’avantprojecte i professor de didàctica de les Ciències Socials Universitat de Barcelona, Joan Santacana, a més de la investigadora de la mateixa universitat Irina Grevtsova i el tècnic de Patrimoni d’aquesta institució Joan Ramon.

En relació a la recuperació, Costa ha destacat la necessitat de fer el projecte “accessible no només físicament sinó també mentalment, de manera que es transmeti la importància d’aquest”. A més, ha recordat que un dels principals objectius d’aquesta legislatura ha estat la posada en valor d’aquest punt històric i, en conseqüència, s’han portat a terme actuacions com l’elaboració de l’avantprojecte, l’ampliació de la zona declarada Bé d’Interès Cultural o el projecte de rehabilitació de la caserna de militars, que acollirà el centre d’interpretació, les obres del qual començaran el proper mes de febrer.

Així, el procés de museïtzació destaparà la totalitat de les restes arqueològiques i es farà un recorregut que permeti interpretar el significat i la importància d’aquesta zona. En referència a l’itinerari, Santacana ha explicat que al llarg d’aquest s’instal·laran miradors i elements explicatius de manera integrada amb el paisatge i la conservació dels jaciments “perquè la millor intervenció és aquella que sembla que no s’ha fet res”.

Es tracta de la segona part de les feines de recuperació del jaciment, ja que les excavacions varen començar en 1985 fins el 1990, any en què es va decidir fer el tancament actual (que en 1993 es va declarar BIC) i cobrir la resta de jaciments.

Tant la consellera com Santacana han posat de manifest que aquesta zona es troba dins el conjunt de Patrimoni de la Humanitat i, per tant, s’ha de fer una intervenció “coherent” amb aquesta circumstància i respectar els valors “materials i immaterials”.

Presentació de llibre – Païsses, un món per a no oblidar

Païsses, un món per a no oblidar és un interessant catàleg de païsses i altres elements etnològics del municipi de Sant Josep, amb el valor afegit d’estar la majoria vinculats a històries personals i peculiars d’algun dels seus propietaris a través de la història, que l’autor amb l’agilitat narrativa que el caracteritza ens fa arribar captant tota la nostra atenció. La païssa ja no és només una construcció rural amb unes determinades característiques estructurals sinó que també és el receptor de la vida de diferents generacions d’eivissencs que hi han viscut. I aquest és per ventura un dels grans valors del llibre, haver sabut vincular l’element inert de la païssa amb tota la vida que s’hi ha desenvolupat a l’entorn.

Presentació: divendres 12 de desembre, 20:30h.
Ajuntamient de Sant Josep de sa Talaia