Glossari digital de la pedra seca

pedra-seca-glossari

Des d’avui ja es pot consultar el glossari digital de la pedra seca al web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Es tracta d’un recull de més de mig miler de mots relacionats amb el món de la pedra seca dels territoris de parla catalana. La tasca ha estat realitzada pels filòlegs Joaquim Monturiol, Eloi Domínguez i Anna Guix a partir dels treballs que van presentar en la VII Trobada d’Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans celebrada a les Preses l’any 2013.

Aquest nou web, que té el suport de l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional, permet consultar, per una banda, el significat o significats de les paraules que formen part del recull i també la relació que sovint hi ha entre elles i, per l’altra, també permet que els usuaris facin les seves aportacions a través d’un formulari on es poden fer comentaris o proposar nous mots o locucions.

Ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques

escutfoliocolorLa present convocatòria té com a persones beneficiàries les que siguin propietàries d’edificis o construccions històriques l’antiguitat dels quals sigui igual o superior a 1956 i que no s’hagin sotmès a reformes o transformacions amb posterioritat als anys cinquanta que hagin malmès els seus valors patrimonials de manera molt elevada o, fins i tot, irreversible.

Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni sota dos eixos principals: el primer, ser una contribució directa de caire econòmic, ja que la finalitat és ajudar els propietaris d’aquests immobles o construccions històriques amb les despeses de conservació patrimonial, i el segon, ser una mesura encaminada a garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials.

Termini: fins al proper dia 17 de setembre, inclòs.

Descarregueu les bases i els impresos (pdf)

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 102 – 11 / agost / 2016)

Anunci de nomenament dels membres de la Comissió avaluadora per a les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016, designats per acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 (BOIB núm 103, 13/agost/2016)

Convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural 2016

escutfoliocolorEl Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa convoca aquesta línia de beques d’investigació amb la finalitat de contribuir al millor coneixement del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, a la seua protecció, i sobretot, amb l’objecte de finançar programes d’investigació arqueològica, etnològica, històrica i cultural, dins de l’esperit del que preveu la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure el coneixement i l’estudi del patrimoni històric i cultural eivissenc per al foment, la investigació i la difusió del patrimoni, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugui ser transmès en les millors condicions a les generacions futures, tal i com estableix l’art. 1 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Són objecte exclusiu d’aquesta convocatòria:

  • 3 Beques d’arqueologia per a l’estudi i siglat de materials arqueològics de diferents campanyes, ja realitzades, amb l’autorització del corresponent director, si s’escau.
  • 5 Beques d’Etnologia i concretament: el patrimoni hidràulic; Parets en pedra seca: tècniques, tipologies i catalogació; l’estudi i buidat de la documentació històrica de l’Abadia de Montserrat sobre el cançoner tradicional; actualització i revisió de l’inventari de trulls; i, continuació de l’inventari de camins rurals d’Eivissa.
  • Beca sobre el llegat de Xico Lluy sobre l’exili, dipositat a l’Arxiu d’Imatge i So.
  • Beca sobre Josep Clapés i els fets del Castell de Menorca.
  • Beca sobre Felip Curtoys.

Descarregueu les bases i els impresos de sol·licitud (pdf)

Bases reguladores de la convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 103 – 13 / agost / 2016)

Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2016, de la convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 108, 25 agost 2016)

S’estableix un termini de presentació de 10 dies naturals que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), és a dir, fins el 4 de setembre.

Apadrina Patrimoni

diptic_apadrina_patrimoni portada i_contra

diptic_apadrina_patrimoni_interior
Des del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut s’ha posat en marxa la línia d’ajudes Apadrina Patrimoni, destinada a conscienciar i implicar la societat en la protecció, la conservació i la difusió del nostre patrimoni històric i cultural. Aquesta línia està destinada a associacions i entitats d’Eivissa que vulguin fer-se càrrec d’apadrinar un pou, una font, un aljub, un forn de calç o de pega, una sitja, una era, un jaciment arqueològic, un arbre catalogat com a singular, etc.

L’objecte d’Apadrina Patrimoni és oferir ajudes econòmiques a aquestes associacions per tal de mantenir i recuperar aquests elements, quan sigui necessari realitzar-hi tasques de manteniment i obres o intervencions per a la seua recuperació (neteja i adequació de l’entorn, emblanquinat i reparació del bé amb materials tradicionals, eliminació d’afegits i materials no originals, etc.), així com afavorir el seu coneixement, estudi i documentació.

Apadrina Patrimoni està dotada amb 75.000 € per a l’any 2016 i es podrà subvencionar fins al 100 % del pressupost total de la intervenció, amb un import màxim de 7.000 € d’ajuda per a cada associació o entitat.

El termini de presentació per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació al BOIB (núm. 93, de 23 de juliol) de l’extracte de l’ajut, això seria des del dissabte dia 24 de juliol fins al dia 22 d’agost, ambdós inclosos.

Per a més informació podeu bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per a apadrina patrimoni a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 087 – 9 / juliol / 2016) o cridar al Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Podeu descarregar en el següent enllaç els impresos de sol·licitud.