El Consell Executiu aprova convocar ajudes de 400.000 euros per al manteniment d’elements declarats BIC

Consell d'EivissaEl Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa ha donat llum verda a una convocatòria d’ajudes impulsada pel Departament de Cultura, Educació i Patrimoni destinada a fomentar la recuperació i conservació del patrimoni històric de l’illa. Aquesta línia de subvencions està destinada a feines de conservació, recuperació i/o manteniment dels Béns d’Interès Cultural a la tipologia de monument durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2022. Aquesta línia d’ajudes econòmiques estarà dotada amb 400.000 euros.

Amb aquesta aprovació es dóna solució a la problemàtica generada per la convocatòria anterior que, degut al retard a la tramitació de l’expedient administratiu des del Consell d’Eivissa es va notificar als beneficiaris amb un espai de temps insuficient per a realitzar les feines que aquest tipus de construccions necessiten. Fruit d’aquesta situació, la consellera executiva del Departament, Sara Ramón, impulsà una pròrroga de 45 dies més, fins el 15 de desembre, per a poder justificar les feines fetes en el marc de la primera convocatòria, però resultat un termini massa curt, s’ha optat per fer una nova línia de subvencions, plurianual, en la que tindran preferència aquells propietaris que havien estat beneficiats a l’anterior convocatòria, i que es publicarà una vegada aquesta hagi finalitzat.

Obert el termini per a demanar les ajudes del Consell d’Eivissa per al patrimoni històric

El BOIB d’aquest 22 de novembre de 2018 ha publicat les Bases reguladores per a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns immobles de patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2018 i 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença aquest divendres 23 de novembre i finalitza el dia 21 de desembre de 2018.

Enguany la convocatòria disposa d’un pressupost total de 600.000 euros i està dividida de la següent manera: la modalitat A està destinada a la restauració i la conservació de béns immobles declarats d’interès cultural amb la categoria de monuments. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels béns d’interès cultural amb la categoria de monuments de l’illa d’Eivissa. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 150.000 d’euros i no podrà ser superior al 85% del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

La Modalitat B està destinada a les ajudes per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de la resta de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i no podrà ser superior al 60 % del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

Finalment la Modalitat C “Apadrina Patrimoni” està destinada a les associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social i educatives sense ànim de lucre, clubs esportius, socials o de majors, colles de ball, associacions de pares i mares d’alumnes i associacions de vesins. L’import màxim de les ajudes concedides a cada associació o entitat serà de 7.500 euros.

Trobareu la convocatòria al BOIB núm 146, de 22 de novembre de 2018.

Ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques

escutfoliocolorLa present convocatòria té com a persones beneficiàries les que siguin propietàries d’edificis o construccions històriques l’antiguitat dels quals sigui igual o superior a 1956 i que no s’hagin sotmès a reformes o transformacions amb posterioritat als anys cinquanta que hagin malmès els seus valors patrimonials de manera molt elevada o, fins i tot, irreversible.

Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni sota dos eixos principals: el primer, ser una contribució directa de caire econòmic, ja que la finalitat és ajudar els propietaris d’aquests immobles o construccions històriques amb les despeses de conservació patrimonial, i el segon, ser una mesura encaminada a garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials.

Termini: fins al proper dia 17 de setembre, inclòs.

Descarregueu les bases i els impresos (pdf)

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 102 – 11 / agost / 2016)

Anunci de nomenament dels membres de la Comissió avaluadora per a les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016, designats per acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 (BOIB núm 103, 13/agost/2016)

Ajudes en règim de concurrència competitiva per a projectes arqueològics a l’exterior

Ministeri de Cultura: Ajudes en règim de concurrència competitiva per a projectes arqueològics a l’exterior:

Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el exterior y serán objeto de atención prioritaria:
a) Aquellos proyectos de investigación e intervención integral que se planteen en el marco de los Convenios de Cooperación Cultural suscritos por el Estado Español con otros países, y que hayan sido informados previamente por la Embajada de España en el país en el que vaya a desarrollarse el proyecto. Las actividades que se acojan a esta convocatoria se realizarán antes del 30 de abril de 2012 y la documentación justificativa de las mismas no podrá tener fecha posterior a la anteriormente citada.
b) Especial consideración de proyectos que favorezcan la accesibilidad, la sostenibilidad y que integren actuaciones de fomento de la igualdad de género, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y especialmente en lo establecido en sus artículos 11 y 26.
c) Asimismo, se tendrán en cuenta los proyectos que sean transversales y comunes a varias Comunidades Autónomas. También es prioridad de esta línea de ayudas beneficiar a los distintos territorios de España con un objetivo de equilibrio en la distribución territorial de los proyectos que se financian.

Nova convocatòria d’ajuts ‘Cultura Euroregió’ 2011

Euroregió
La convocatòria per a Cultura Euroregió 2011 té com a objectiu fomentar i donar suport a la cooperació entre els actors culturals professionals de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Els ajuts van adreçats a organitzacions culturals professionals amb personalitat jurídica domiciliades en algun dels territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions sense ànim de lucre, col·lectius de creadors o grups de recerca, societats mercantils culturals amb un capital social íntegrament o majoritàriament públic, empreses…) i les administracions locals o comarcals i persones jurídiques de dret públic.

La convocatòria per a projectes contempla tota mena d’iniciatives de tipus artístic, cultural i/o patrimonial en la mesura que tinguin a la vegada:

– una dimensió euroregional
– un caràcter professional
– una associació entre com a mínim 3 territoris membres de l’Euroregió; (MP, CAT, LR, IB)
– un compromís financer de cadascun dels operadors associats
– una voluntat d’estructuració de l’espai euroregional
– una voluntat de consolidació de l’associació