Obert el termini per a demanar les ajudes del Consell d’Eivissa per al patrimoni històric

El BOIB d’aquest 22 de novembre de 2018 ha publicat les Bases reguladores per a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns immobles de patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2018 i 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença aquest divendres 23 de novembre i finalitza el dia 21 de desembre de 2018.

Enguany la convocatòria disposa d’un pressupost total de 600.000 euros i està dividida de la següent manera: la modalitat A està destinada a la restauració i la conservació de béns immobles declarats d’interès cultural amb la categoria de monuments. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels béns d’interès cultural amb la categoria de monuments de l’illa d’Eivissa. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 150.000 d’euros i no podrà ser superior al 85% del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

La Modalitat B està destinada a les ajudes per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de la resta de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i no podrà ser superior al 60 % del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

Finalment la Modalitat C “Apadrina Patrimoni” està destinada a les associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social i educatives sense ànim de lucre, clubs esportius, socials o de majors, colles de ball, associacions de pares i mares d’alumnes i associacions de vesins. L’import màxim de les ajudes concedides a cada associació o entitat serà de 7.500 euros.

Trobareu la convocatòria al BOIB núm 146, de 22 de novembre de 2018.

Anuncis

Ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques

escutfoliocolorLa present convocatòria té com a persones beneficiàries les que siguin propietàries d’edificis o construccions històriques l’antiguitat dels quals sigui igual o superior a 1956 i que no s’hagin sotmès a reformes o transformacions amb posterioritat als anys cinquanta que hagin malmès els seus valors patrimonials de manera molt elevada o, fins i tot, irreversible.

Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni sota dos eixos principals: el primer, ser una contribució directa de caire econòmic, ja que la finalitat és ajudar els propietaris d’aquests immobles o construccions històriques amb les despeses de conservació patrimonial, i el segon, ser una mesura encaminada a garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials.

Termini: fins al proper dia 17 de setembre, inclòs.

Descarregueu les bases i els impresos (pdf)

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 102 – 11 / agost / 2016)

Anunci de nomenament dels membres de la Comissió avaluadora per a les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016, designats per acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 (BOIB núm 103, 13/agost/2016)

Ajudes en règim de concurrència competitiva per a projectes arqueològics a l’exterior

Ministeri de Cultura: Ajudes en règim de concurrència competitiva per a projectes arqueològics a l’exterior:

Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el exterior y serán objeto de atención prioritaria:
a) Aquellos proyectos de investigación e intervención integral que se planteen en el marco de los Convenios de Cooperación Cultural suscritos por el Estado Español con otros países, y que hayan sido informados previamente por la Embajada de España en el país en el que vaya a desarrollarse el proyecto. Las actividades que se acojan a esta convocatoria se realizarán antes del 30 de abril de 2012 y la documentación justificativa de las mismas no podrá tener fecha posterior a la anteriormente citada.
b) Especial consideración de proyectos que favorezcan la accesibilidad, la sostenibilidad y que integren actuaciones de fomento de la igualdad de género, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y especialmente en lo establecido en sus artículos 11 y 26.
c) Asimismo, se tendrán en cuenta los proyectos que sean transversales y comunes a varias Comunidades Autónomas. También es prioridad de esta línea de ayudas beneficiar a los distintos territorios de España con un objetivo de equilibrio en la distribución territorial de los proyectos que se financian.

Nova convocatòria d’ajuts ‘Cultura Euroregió’ 2011

Euroregió
La convocatòria per a Cultura Euroregió 2011 té com a objectiu fomentar i donar suport a la cooperació entre els actors culturals professionals de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Els ajuts van adreçats a organitzacions culturals professionals amb personalitat jurídica domiciliades en algun dels territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions sense ànim de lucre, col·lectius de creadors o grups de recerca, societats mercantils culturals amb un capital social íntegrament o majoritàriament públic, empreses…) i les administracions locals o comarcals i persones jurídiques de dret públic.

La convocatòria per a projectes contempla tota mena d’iniciatives de tipus artístic, cultural i/o patrimonial en la mesura que tinguin a la vegada:

– una dimensió euroregional
– un caràcter professional
– una associació entre com a mínim 3 territoris membres de l’Euroregió; (MP, CAT, LR, IB)
– un compromís financer de cadascun dels operadors associats
– una voluntat d’estructuració de l’espai euroregional
– una voluntat de consolidació de l’associació