Torre d’en Rovira

Torre d'en Rovira

Nom del bé: Torre d’en Rovira
Categoria: Bé d’Interès Cultural
Tipologia: Monument
Municipi: Sant Josep de sa Talaia
Vénda: Dellà Torrent
Data de declaració: Decret de 22-04-49 (BOE 125 de 05-05-49)
Núm. Registre General CAIB: 7048-2-2-51-002507
Núm. Registre General de l’Estat(IPCE-1968): R-I-51-0008613

És una torre situada enfront de l’illot de sa Conillera, en el que es podria considerar com l’extrem de ponent de la badia de Portmany. Construïda a meitat del segle XVIII, dins el projecte defensiu dissenyat per l’enginyer Ballester a l’igual que torres com la de Portinatx, Balansat o la des Savinar, que es varen integrar a les torres preexistents. La principal característica d’aquesta torre respecte la majoria de les altres és que és de primera categoria, és a dir que és de les que assoleixen una major alçada i diàmetre, conservant les proporcions. Tal vegada no n’és aliena la relativa poca alçada a què es troba la torre sobre el nivell del mar, tan sols a uns deu metres, i així reforçar la seva presència.

L’edifici, com és habitual, és troncocònic i atalussat, amb dos nivells, i el seu accés es feia pel segon nivell, tot i que a l’inferior s’hi va obrir un accés. Al segle XIX arribaria a ser artillada tot i que no gaire més tard al mateix segle seria abandonada per l’estat, i el seu interior ja al segle XX va ser reconvertit en habitatge, buidant la part massissa, tot i que l’exterior no va ser modificat excepte en petits detalls.

Més informació: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera

Torre de ses Portes

Torre de ses Portes B_
Nom del bé: Torre de ses Portes
Categoria: Bé d’Interès Cultural
Tipologia: Monument
Municipi: Sant Josep de sa Talaia
Vénda: sa Canal
Data de declaració: Decret de 22-04-49 (BOE 125 de 05-05-49)
Núm. Registre General CAIB: 7048-2-2-51-002514
Núm. Registre General de l’Estat(IPCE-1968): R-I-51-0008620

La Torre de ses Portes, a l’igual que la des Carregador, forma part del sistema defensiu del canal des Freus que enllaçava visualment les dues torres amb Dalt Vila al segle XVI. La torre de ses Portes es troba a la punta del mateix nom, entre les platges de es Cavallet i ses Salines.

L’edifici és troncocònic i en la seva construcció es va usar íntegrament pedra calcària i marès. tot el parament està fet mitjançant filades regulars de calcària grisa eivissenca ben tallada i recorda molt la tècnica emprada a les muralles d’Eivissa.

El perfil, lleugerament atalussat, de la torre de ses Portes destaca de totes formes sobre les altres torres costaneres ja que el seu aspecte és més esvelt.

El seu interior, contràriament, és molt semblant en estructura a la torre des Carregador, amb l’escala de cargol semiempotrada al mur que arriba a la plataforma coberta per una garita. Va ser remodelada al segle XVIII, encara que de manera molt lleugera i sense canviar pràcticament l’estructura original, moment en el qual va ser dotada amb artilleria.

Més informació: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera

Establiment rural d’èpoques púnica i romana de ses pallisses de Cala d’Hort


Categoria: Bé d’Interès Cultural
Tipologia: Zona Arqueològica
Municipi: Sant Josep de sa Talaia
Vénda: Cala d’Hort
Data de declaració: 28/04/1994 (BOIB 57 de 10-05-94)
Núm. Registre General CAIB: 7048-2-2-55-002556
Núm. Registre General de l’Estat: R-I-55-0000157

Aquest assentament rural és un dels jaciments més importants de les Pitiüses, a ponent de l’illa d’Eivissa, ocupat des del segle V abans de Crist fins el VII després de l’Era Cristiana, és a dir des de l’època púnica fins a la bizantina, passant per la romana. Per tant va ser una explotació agrària de llarga durada.

La zona arqueològica no es limita sols a l’edifici excavat els anys 80, conegut com edifici A, ja que que també hi ha un altre edifici encara no excavat, l’anomenat edifici B, i dues zones de necrópolis darrere la païssa d’en Sorà, una necrópolis púnica i l’altra bizantina.

L’edifici A va experimentar el seu període d’auge arquitectònic i econòmic a l’entorn dels segles I i III dC, Estava organitzat entorn d’un pati central. Aquest pati estructura diferents mòduls constructius la funcionalitat dels quals anava des de la vida quotidiana fins a les tasques productives i de magatzem, exemplificades en la premsa d’oli de la qual es varen trobar restes, i el celler. De la complexitat funcional de la unitat de l’edifici en donen fe les múltiples estances, i que tot el conjunt abasti uns nou-cents metres quadrats. La casa només tenia un accés al sud que, a través d’un petit vestíbul, donava directament al pati central, que actua com a distribuïdor.

Destaquen dins el conjunt, a més del molí d’oli reconeixible per fragments de diferents mortaria, una gran cisterna que avui es troba descoberta, però que en el seu moment devia estar coberta fins i tot per alguna habitació com la cuina, i a la que una gran canalada que venia dels terrats abastava d’aigua..

Més amunt dels edificis A i B, la necrópolis púnica presenta una dotzena de tombes (conservades) que ja varen ser excavades per Carles Roman l’any 1917 amb els aixovars púnics característics (plats, gerros, escarabeus i altres). És remarcable que Carles Roman només s’interessés per la necròpolis ja que, tot i conèixer la ubicació de les runes de la casa, l’esperit que el movia era de conseguir objectes exposables al Museu.

Es sap poc més enllà del terreny de les hipòtesis de l’estructura social dels habitants de la casa. En qualsevol cas sí es sap que, en entrar en crisis o, en contraure’s la mida de l’explotació a partir del segle IV també va baixar el nombre d’habitants, abandonant-se una part de l’edifici. Abans de ser abandonat el segle VII, l’edifici va ser destruït pels Vàndals cap al segle V dC, i reocupat a la segona meitat del VI.

Més informació: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera

Sa Caleta – Lloc d’Interès Etnològic

Declaració: BOIB núm 140 – 25/09/2010
Codi BIC Balears: 7048-2-56-0-3014
Vénda des Racó des Jondal
Terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

sa Caleta

Situació: a la costa sud/sud-oest de l’illa d’Eivissa, entre la punta i el puig des Jondal i la platja des Codolar, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Coordenades UTM al centre de la vora de la cala: Y 4303722.92 X 355634.55

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic, en sessió celebrada el dia 3 de març de 2009, va adoptar, entre d’altres, l’acord de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb la tipologia de lloc d’interès etnològic, de sa Caleta (BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009). La tipologia d’aquesta classe de BIC està definida textualment a la Llei 12/1998 com a ‘lloc o paratge natural amb construccions o instal·lacions vinculades a formes de vida, cultura i activitats tradicionals del poble de les illes Balears que mereixen ser preservats pel seu valor etnològic’.