Hort des Raspallar

UTM ETRS89 31N X:363767 Y:4309478
Carrer del Raspallar núm. 7
Municipi: Eivissa

Visita lliure durant l’horari d’obertura de les instal·lacions esportives (de dilluns a divendres de 08.00 h a 22.00 h i dissabte de 08.00 h a 14.00 h).
Accés a l’interior del recinte tancat: restringit i baix demanda amb registre previ de “Sol·licitud de visita/reportatge fotogràfic o audiovisual dels béns patrimonials del Consell”.

Hort des Raspallar

Al plànol aixecat per l’enginyer Ballester, de 1738, ja s’hi troba l’antiga casa des Raspallar, amb el nom de “rafal de Llaneras”. Aquest document permet veure que aleshores es tractava d’un terreny de secà, per la qual cosa cal suposar que la construcció de la sénia degué tenir lloc en un moment posterior al referit any, però no consta la data exacta que tal volta se situï a la darreria del segle XIX o ja del XX.

Als padrons parroquials de Sant Cristòfol extramurs, de començament del segle XIX la finca des Raspallar ja apareix amb aquest nom.

La cronologia del molí aiguader, que va substituir la sénia, si s’ha de jutjar per la seua tipologia precisa i la tècnica constructiva de l’obra civil, pot estimar-se entorn de la meitat del segle XX i és, per tant, un exemple de la darrer etapa d’aquest tipus d’enginy.

Arrambades per la part de ponent a la mota de la sénia, hi ha diverses construccions auxiliars, destinades originàriament a corral i a magatzem.

Malauradament, la casa pagesa va ser enderrocada fa alguns anys i, així mateix, tot el sistema de regadores va ser destruït, en no encaixar amb el projecte constructiu del nou pavelló polisportiu del Consell Insular d’Eivissa i Formentera a l’interior del recinte del qual es troba aquest conjunt etnogràfic.